Kassa lahtioleku ajad

Uue korra alusel on meie kassa (teenuste eest tasumine sularahas) lahti 3 päeva kuus.

Loe edasi

Kommunaalteenus

Masin

Korraldame elamu põhi-
tarindite ja tehnosüstee-
mide remonti, jäätme-
käitlust, krundi haljasalade hooldust ning lumetõrjet.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Kanalisatsiooniteenus

torut

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbi-
jatele reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenust.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Transporditeenus

Masin

Kallurauto, teehoolduse, ekskavaator-laaduri, kõrvtõstuki, maastikuhoolduse ja buldooseri teenused.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Vesivarustus

Vesiv

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust.

 Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Veemõõtja paigaldustingimused

AS Iivakivi nõuded veemõõtja paigalduseks kinnistu veemõõdusõlmes

1.       Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees, kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C, et vältida veearvesti külmumist. Võimalusel projekteerida põrandasse sulgemisvõimalusega trapp.

2.        Erandjuhul, kui veearvesti paigaldamiseks ei ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada AS-i Iivakivi juhiste järgi kaevu.

3.       Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõtja jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4.        Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist möödaviivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtte plomm.

5.       Kui kliendil on võimalus kasutata nii ühisveevärgi kui oma kaevust tulevat veeühendust  tuleb üks veearvestitest sulgeda ja plommida veeettevõtte poolt

6.       Majja võib paigaldada peaveearvestitena ainult kuiva näidikukambriga majaveearvesteid (niiskuskindlad, vähemalt B täpsusklassi ja Eesti Vabariigi tüübikinnitust omavad).

7.       Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse soovitavalt selleks ettenähtud veemõõtja konsoolile

8.       Enne ja pärast veearvestit on nõutav sulgur, veearvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp (kui klapp ei ole arvesti sisse ehitatud).

9.       Arvesti ette filtri (mudakoguri) paigaldamiseks peab olema kooskõlastatud vee-ettevõttega. Filter peab olema plommitud vee-ettevõtte poolt.

10.   Veemõõdusõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.

11.   Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tingläbimõõdu pikkune ning järgnema kolme läbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulgurid.

12.   Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis kõik peavad olema korralikult kinnitatud, sulguritega varustatud ja plommitud.

13.   Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemõõdusõlm ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni arvestini vee-ettevõttega.

14.    Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud.

15.    Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

16.   Veemõõdusõlmes olevate filtrite, veemõõtjate plommimise tellib klient veeettevõttelt, plommimine on kliendile tasuta

                                                                  

 

 Kastmisvee tarbeks veemõõtja paigaldusjuhend ( pilt on illustratiivne)

 

 

Probleemid veenäidu teatamisel Iivakivi kodulehe kaudu

Mitmetel klientidel on probleemiks veenäidu esitamine läbi Iivakivi kodulehe. Veenäidu teatamine ei õnnestu klientidel kes kasutavad  oma arvutis veebibrauserina Google kontot. Kuna Iivakivi koduleht töötab http // versioonis aga google versioonis https // siis kliendi arvutis olev google brauser tõlgendab saaja ( Iivakivi) kodulehte turvariskina ning blokeerib näidu edastuse.

Palume klientidelt mõistvat suhtumist ja oma harjumuspärased veenäidud teatada klienditeenindusele telefoni või e-kirja teel. Juhatus tegeleb probleemi lahendamisega ning muutustest antakse klientidele teada

Jäätmeveograafik AS Iivakivi poolt hallatavates majades 2018

Tarbimiskoha aadress juuni juuli august september oktoober november detsember
Pärnu mnt 8 29 13 ; 27 10 ; 24 7 ; 21 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28
Piiri 56; 58 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Piiri 60 22 20 17 14 12 9 7
Tartu mnt 34; 36 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Tiigi 2 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Võidu 3 ; 5 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Pärnu mnt 19, Põllu 10a 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Põllu 10; 10a; 13a; 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Põllu 9a 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Kivistiku 2, Põllu 6; 8; 9, Pärnu 13, Pärnu 17a 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Lõuna 1, 3, 2b, 2c 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Männiku 2; 4 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Põllu 2; 2a; 4 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Rahumäe 1 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Võidu 7; 8 ; 11 22 6 ; 20 3 ; 17 ; 31 14 ; 28 12 , 26 9 ; 23 7 ; 21
Pargi 18 Karksi küla 29 27 24 21 19 16 14
Kaare 9, Karksi küla   13 10 7 5 2 ; 30 28
Pargi 20 Karksi küla 29 13 ; 27 10 ; 24 7 ; 21 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28
Pargi 26, Karksi küla 29 13 ; 27 10 ; 24 7 ; 21 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28
Männi 6, Halliste alevik 24 8 ; 22 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28 11 ; 25 9 ; 23
Männi 3, Halliste alevik 24 8 ; 22 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28 11 ; 25 9 ; 23
Ringi 5, Õisu alevik 24 8 ; 22 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28 11 ; 25 9 ; 23
Ringi 7, Õisu alevik 8 5 2; 30 28 25 23
Õisu tee 9, Õisu alevik 24 8 ; 22 5 ; 19 2 ; 16 ; 30 14 ; 28 11 ; 25 9 ; 23
Õisu tee 11, Õisu alevik 8 5 2 ; 30 28 25 23
Oru 2, Abja -Paluoja   2 ; 16 ; 30 13 ; 27 10 ; 24 8 ; 22 5 ; 19 3 ; 17 ; 31
Staadioni 2, Abja -Paluoja   2 ; 16 ; 30 13 ; 27 10 ; 24 8 ; 22 5 ; 19 3 ; 17 ; 31
Nuia tee 9, Abja -Paluoja   9 6 3 1 ; 29 26 24
Pärnu 25, Mõisaküla   1 ; 29 26 23 21 18 16

Isikuandmete kaitse

 

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Veevärgi- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuse lepingu sõlminud klientide isikuandmeteks on ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti-ja e-posti aadress, info teenuste tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.

Töötleme nimetatud isikuandmeid selleks, et täita teenuslepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Kuna isikuandmete töötlemine on vajalik sõlmitud teenuslepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks (üldmääruse art 6 lg 1 p b), siis puudub vajadus küsida nõusolekut andmete töötlemiseks. Isiku andmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik ülesannete täitmiseks. Ligipääs andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel valed, peab isik sellest koheselt teatama.

Isikuandmete töötlemisel tagame isikuandmete põhimõtete täitmise (üldmääruse art 5):

- töötlemine toimub vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele, on õiglane ja läbipaistev;

- isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

- isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

- isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;

- isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

- isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;

- isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 

 

 

 

 

Isiku õigused:

-        Õigus tutvuda andmetega enda kohta kogutud andmetega. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.

-        Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

-        Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Veehinna muutus 01.05.2018

1 maist 2018 kallinevad vee- ja reovee tariifid
Karksi valla ÜVK kaetud aladel Karksi-Nuias, Karksi ja Polli külas.

Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asula ühisveevärgiga kaetud alal kehtivad tarbijatele veeteenuse hinnad Karksi Vallavalitsuse otsusega nr 2-3/95 14.03.2016.
Seoses tootmiskulude kallinemisega ning tagamaks veeteenuse jätkusuutlik areng, seadusega sätestatud joogivee kvaliteet ning loodusesse juhitava reovee normide vastavus kehtivatele keskkonnanõuetele, tõuseb alates 1 maist 2018 veeteenuse hind füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Veeteenuse hind füüsilistele isikutele:

Tasu võetud vee eest 1,30 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,95 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,25 eur/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga 3,90 eur/m³

Veeteenuse hind juriidilistele isikutele:

Tasu võetud vee eest 1,36 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,05 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,41 eur/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga 4,09 eur/m³

Alus: ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus § 14² , „Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" ja AS Iivakivi taotlus 27.03.2018
Hinnaotsus on kinnitatud Mulgi Vallavalitsuse korraldusega nr 210, 03.04.2018

AS Iivakivi