Kassa lahtioleku ajad

Uue korra alusel on meie kassa (teenuste eest tasumine sularahas) lahti 3 päeva kuus.

Loe edasi

Kommunaalteenus

Masin

Korraldame elamu põhi-
tarindite ja tehnosüstee-
mide remonti, jäätme-
käitlust, krundi haljasalade hooldust ning lumetõrjet.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Kanalisatsiooniteenus

torut

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbi-
jatele reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenust.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Transporditeenus

Masin

Kallurauto, teehoolduse, ekskavaator-laaduri, kõrvtõstuki, maastikuhoolduse ja buldooseri teenused.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Vesivarustus

Vesiv

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust.

 Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Veemõõtja paigaldustingimused

AS Iivakivi nõuded veemõõtja paigalduseks kinnistu veemõõdusõlmes

1.       Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees, kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C, et vältida veearvesti külmumist. Võimalusel projekteerida põrandasse sulgemisvõimalusega trapp.

2.        Erandjuhul, kui veearvesti paigaldamiseks ei ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada AS-i Iivakivi juhiste järgi kaevu.

3.       Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõtja jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4.        Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist möödaviivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtte plomm.

5.       Kui kliendil on võimalus kasutata nii ühisveevärgi kui oma kaevust tulevat veeühendust  tuleb üks veearvestitest sulgeda ja plommida veeettevõtte poolt

6.       Majja võib paigaldada peaveearvestitena ainult kuiva näidikukambriga majaveearvesteid (niiskuskindlad, vähemalt B täpsusklassi ja Eesti Vabariigi tüübikinnitust omavad).

7.       Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse soovitavalt selleks ettenähtud veemõõtja konsoolile

8.       Enne ja pärast veearvestit on nõutav sulgur, veearvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp (kui klapp ei ole arvesti sisse ehitatud).

9.       Arvesti ette filtri (mudakoguri) paigaldamiseks peab olema kooskõlastatud vee-ettevõttega. Filter peab olema plommitud vee-ettevõtte poolt.

10.   Veemõõdusõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.

11.   Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tingläbimõõdu pikkune ning järgnema kolme läbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulgurid.

12.   Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis kõik peavad olema korralikult kinnitatud, sulguritega varustatud ja plommitud.

13.   Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemõõdusõlm ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni arvestini vee-ettevõttega.

14.    Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud.

15.    Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

16.   Veemõõdusõlmes olevate filtrite, veemõõtjate plommimise tellib klient veeettevõttelt, plommimine on kliendile tasuta

                                                                  

 

 Kastmisvee tarbeks veemõõtja paigaldusjuhend ( pilt on illustratiivne)